1. Toepasselijkheid

JR Academy en Ruijters Sport & Fun (hierna: JR Academy) zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer: 66539897.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JR Academy gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door JR Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen in welke vorm dan ook op de algemene voorwaarden van JR Academy of een met JR Academy gesloten overeenkomst gelden enkel nadat JR Academy hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst gaan de laatste voor.
Op het moment dat een bepaling uit de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde, openbare veiligheid, goede zeden of een andere wettelijke bepaling, dan zal enkel de desbetreffende bepaling niet van kracht zijn. De overige bepalingen blijven gewoon van toepassing.

2. Activiteiten

2.1 JR Academy biedt diverse activiteiten aan, te weten voetbaltrainingen, (kinder)partijtjes, bubble voetbal en voetbalclinics.
2.2 De algemene voorwaarden zijn op alle aangeboden activiteiten van JR Academy van toepassing, waarbij de navolgende punten als aanvulling gelden.
2.3 De voetbaltrainingen worden gegeven door verschillende trainers aangewezen door JR Academy. De groepsindeling met de gekozen trainer wordt door JR Academy ingedeeld. Er bestaat geen vrije keuze voor trainer en groep. Per twaalf kinderen worden er twee trainers op de groep gezet. Onder dit aantal is dit niet gegarandeerd.
2.4 De door JR Academy georganiseerde (kinder)partijtjes kunnen afwijken van hetgeen op de website is weergegeven. Indien er kinderen zijn met allergieën dan dient u dit alvorens het partijtje door te geven per e-mail info@jr-academy.nl. JR Academy Voetbalschool is niet verantwoordelijk cq. aansprakelijkheid voor ziekten n.a.v. het niet doorgeven van allergieën.
2.5 Bij bubble voetbal of een voetbalclinic dient de betaling voor de datum van de activiteit volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. De betaling kan contant geschieden op de dag zelf of vooraf per bankoverschrijving. Bij overmaken per bank is JR Academy gerechtigd om op de dag zelf te vragen naar een betalingsbewijs.
2.6 Indien JR Academy besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht JR Academy zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
annulering > 1 weken voor aanvang 25% van de reserveringssom
2.7 Annuleringen dienen per mail te worden gemeld.

3. Communicatie

3.1 JR Academy is te bereiken op maandagen van 09:00 uur – 18:00 uur op de telefoonnummers 06-30044960. Per e-mail is JR Academy te bereiken op info@jr-academy.nl
3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.
3.2 Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

4. Betaling

4.1 Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving direct betaalt via de website https://www.jr-academy.nl.
4.2 Naast de kosten voor de activiteit bent u ook inschrijfkosten ad € 15 verschuldigd.
4.3 Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding.
4.4 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan JR Academy besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.
4.5 Kortingscodes zijn enkel te verzilveren bij inschrijving. Het is enkel mogelijk om tijdens de aanmeldprocedure gebruik te maken van kortingscodes. De kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht verwerkt worden.

5. Annulering, wijziging of overmacht

5.1 In geval van een ernstige blessure is het mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken, waarbij JR Academy op grond van artikel 3.3 van de algemene voorwaarden in beginsel gerechtigd is om annuleringskosten in rekening te brengen.
5.2 Annuleren kan per e-mail op info@jr-academy.nl. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan aub contact op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als opdrachtgever/deelnemer.
5.3 Bij annulering is JR Academy gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen, te weten:
– tot 8 weken voor aanvang 25% van de deelnamesom
– tot 4 weken voor aanvang 45% van de deelnamesom
– tot 14 dagen voor aanvang 70% van de deelnamesom
– meer dan 7 dagen voor aanvang 90% van de deelnamesom
– minder dan 7 dagen voor aanvang 100% van de deelnamesom

Indien JR Academy door overmacht geheel of ten dele haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, is JR Academy gerechtigd om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Een en ander zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding.
Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in het geval van een natuurramp, een oorlog of terroristische aanslag.

6. Aansprakelijkheid van JR Academy & klachten

6.1 JR Academy en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden, tenzij anders vermeld of wanneer sprake is van grove schuld, dan wel grove nalatigheid aan de zijde van JR Academy.
6.2 JR Academy Voetbalschool is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van lichamelijk- of materieel letsel voortvloeiende uit de door JR Academy geboden activiteiten. JR Academy kan wel aansprakelijk zijn wanneer sprake is van grove schuld, dan wel grove nalatigheid.
6.3 De deelname aan alle door JR Academy Voetbalschool aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
6.4 Klachten kunt u per e-mail sturen naar: info@jr-academy.nl. JR Academy tracht deze klachten in goed overleg binnen twee weken af te wikkelen.

7. Aansprakelijkheid opdrachtgever/deelnemer

De opdrachtgever/deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die JR Academy en/of een derde partij is/zal lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de deelnemer. Hieronder vallen ook de instructies en gedragsregels die hieronder worden beschreven.

8. Instructies en gedragsregels

8.1 De opdrachtgever/deelnemer is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van JR Academy op te volgen die ten goede bijdragen aan de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
8.2 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen.
8.3 Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

9. Verzuim en afgelasting

9.1 Een door een deelnemer verzuimde training kan niet worden ingehaald mits wij dit in overleg toestaan.
9.2 Bij schorsing of verwijdering van een deelnemer vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.
9.3 Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website https://www.jr-academy.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.
9.4 Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. JR Academy is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald. De deelnemers worden hierover uiteraard ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

10. Accommodaties

10.1 JR Academy streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal JR Academy haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes. Dit is geen garantie.
10.2 JR Academy behoudt zich het recht voor de activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers tijdig ingelicht worden.

11. Foto en videomateriaal

Alle audio en/of visuele opnames die door JR Academy ten tijde van diens activiteiten gemaakt worden zijn eigendom van JR Academy. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men JR Academy het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van JR Academy. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit per e-mail info@jr-academy.nl aan te geven.

12. Herroepingsrecht

12.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
12.2 De bovenstaande genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument de bestelling heeft geplaatst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de gesloten overeenkomsten tussen JR Academy en de opdrachtgever/deelnemer en de algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Holland.